Jaarvergadering en bowlen 2018

Jaarvergadering- Op 1 februari 2018 is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in zaal en bowlingcentrum Bij Negen, voorheen Oortwijn, te Heino.

Na de opening door voorzitter Joke Houwen gaf zij een korte terugblik op het afgelopen jaar en meldde de afwezigheid van een aantal zich afgemelde leden, w.o. de secretaris (ziekte in familie).

Enkele punten uit deze vergadering zijn:

  • Goedkeuring notulen van de jaarvergadering van 19 januari 2017
  • Het jaarverslag kon deze keer niet door secretaris Jan Luchtenberg worden toegelicht vanwege zijn afwezigheid. Wel is de inhoud benoemd. Het verslag was tijdig aan alle genodigden gezonden zodat iedereen de tekst heeft kunnen lezen.
  • Financieel jaarverslag; penningmeester Bernard van Dam deelde mede aan de hand van het aan iedereen gezonden verslag dat de vereniging evenals voorgaande jaren financieel gezond is te noemen en ook het jaar 2017 afgesloten kon worden met een behoorlijk positief saldo. De sponsoractie van RABO-Salland in 2017 heeft hier zeker weer aan bijgedragen!  Dank daar voor! Hij en de andere bestuursleden roepen de aanwezigen op ook in 2018 hun Rabo-ledenstem aan onze vereniging te geven! In de periode van 9 tot 19 maart 2018 kunnen de stemmen weer worden doorgegeven aan Rabo.
  • Beide verslagen werden goedgekeurd en vastgesteld.
  • Voor 2018 is de huur voor de sportzaal verhoogd en ook heeft het bestuur besloten de vergoedingen aan de sportleider en medisch assistente te verhogen. Dit was al jarenlang hetzelfde bedrag en diende nodig aangepast te worden. Desondanks heeft het bestuur besloten de contributie niet te verhogen omdat er voldoende reserves zijn.
  • Kascommissieleden Tonny Neuleman en Jo Kemper konden verklaren dat na boekenonderzoek is gebleken dat alles zeer overzichtelijk en in orde is. De penningmeester is décharge verleend. Tonny Neuleman heeft 2 jaren kascommissiewerk gedaan en treedt af; Harm Pol zal volgend jaar samen met Jo Kemper de commissie vormen.
  • Het ledenaantal is vrijwel gelijk gebleven (rond 55 personen). Soms moeten of willen mensen stoppen maar gelukkig melden zich regelmatig ook nieuwe leden. We blijven doorgaan met het wekelijks sporten in drie groepen.
  • Bestuursverkiezing: Antoon Groote Stroek is aftredend en niet herkiesbaar. Antoon wordt hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid. In zijn plaats wordt met algemene stemmen Rob van der Vechte benoemd als bestuurslid. De vergadering wenst hem veel succes!
  • Sportleider Mark geeft als gebruikelijk weer wat tips voor de sporters dat niet alleen te maken heeft met het bewegen op zich maar ook hoe we als groep kunnen blijven sporten op een veilige en verantwoorde manier.
  • De vereniging wil graag betrokken zijn en blijven bij activiteiten die door de patiëntenvereniging in Overijssel, voorheen De HART&VAATGROEP en vanaf 1 januari geheten HARTERAAD, worden georganiseerd. Te denken aan themabijeenkomsten, Hart&Vaatcafé’s en natuur- en andere wandelingen. Harm Pol, tevens vrijwilliger van Harteraad in Overijssel, geeft aan dat de patiëntenvereniging heel blij is met de deelname aan activiteiten door leden van de HIB-club Raalte en deelt mee dat er ook in 2018 weer van alles georganiseerd zal worden

De bijeenkomst werd vervolgd met (inmiddels traditioneel) bowlen .

Op de foto’s klikken om deze te vergroten.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *