Jaarvergadering en bowling 2019

Jaarvergadering en bowlen 2019

Op 24 januari 2019 is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in zaal en bowlingcentrum Bij Negen, voorheen Oortwijn, te Heino.

Er waren ruim dertig leden aanwezig.

Na de opening door voorzitter Joke Houwen gaf zij een korte terugblik op het afgelopen jaar en meldde de afwezigheid van een aantal leden.

Enkele punten uit deze vergadering zijn:

  • Goedkeuring notulen van de jaarvergadering van 1 februari 2018
  • Het jaarverslag werd door secretaris Jan Luchtenberg toegelicht. Het verslag was tijdig aan alle genodigden gezonden zodat iedereen de tekst heeft kunnen lezen.
  • Financieel jaarverslag; penningmeester Bernard van Dam deelde mede aan de hand van het aan iedereen gezonden verslag dat de vereniging evenals voorgaande jaren financieel gezond is te noemen en ook het jaar 2018 afgesloten kon worden met een behoorlijk positief saldo. De sponsoractie van RABO-Salland in 2018 heeft hier zeker weer aan bijgedragen!  Dank daar voor! RABO-Salland organiseert de jaarlijkse sponsoractie in 2019 anders. Niet in het voorjaar maar in het najaar. Hij roept de aanwezigen op ook in 2019 hun Rabo-ledenstem aan onze vereniging te geven! Beide verslagen werden goedgekeurd en vastgesteld.
  • Kascommissielid Jo Kemper kon mede namens Harm Pol verklaren dat na boekenonderzoek is gebleken dat alles zeer overzichtelijk en in orde is. De penningmeester is décharge verleend. Jo Kemper heeft 2 jaren kascommissiewerk gedaan en treedt af; Harm Pol zal volgend jaar samen met Fenny Hageman de commissie vormen.
  • Het ledenaantal is vrijwel gelijk gebleven (rond 55 personen). Soms moeten of willen mensen stoppen maar gelukkig melden zich regelmatig ook nieuwe leden. We blijven doorgaan met het wekelijks sporten in drie groepen.
  • Bestuursverkiezing: Alle bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar. Mariet Grootentraast en Piet Kruisdijk treden definitief af en worden hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet als bestuurslid. Het bestuur gaat verder met 1 vacature en op zoek naar een persoon die de vacante plaats in het bestuur wil innemen.
  • In 2019 bestaat onze vereniging 30 jaar! Het bestuur is bezig een plan te maken m.b.t. de manier waarop dit feest gevierd zal kunnen worden. Dit zal zijn op zaterdag 28 september 2019 van 14.00 tot 18.00 uur!
  • Sportleider Mark geeft als gebruikelijk weer wat tips voor de sporters dat niet alleen te maken heeft met het bewegen op zich maar ook hoe we als groep kunnen blijven sporten op een veilige en verantwoorde manier.
  • De vereniging wil graag betrokken zijn en blijven bij activiteiten die door de patiëntenvereniging HARTERAAD, worden georganiseerd. Te denken aan themabijeenkomsten, Hart&Vaatcafé’s en natuur- en andere wandelingen. Harteraad in Overijssel is heel blij met de deelname aan activiteiten door leden van de HIB-club Raalte en deelt mee dat er ook in 2019 weer van alles georganiseerd zal worden.
  • In 2018 is een nieuwe website (www.hartinbewegingsalland.nl) van en voor onze vereniging gemaakt en het is de bedoeling dat er met regelmaat nieuwe informatie op geplaatst wordt. Ook kunnen via deze website nieuwsbrieven verzonden worden. Het bestuur roept de leden op regelmatig de website te bekijken.

De bijeenkomst werd vervolgd met (inmiddels traditioneel) bowlen .

De uitslagen van het bowlen:

Dames:        1. Bea Bakker; 2. Corry Bril   en 3. Irene v.d. Griend

Heren:          1. .Tonnie Brouwer;  2. Berend Jan Wienen en  3.  Wim Elshof

Het was als gebruikelijk weer supergezellig!

Op de foto’s klikken om deze te vergroten!

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *