Jaarvergadering en bowling 2020

Op 23 januari 2020 werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in zaal en bowlingcentrum Bij Negen in Heino.

Er waren ongeveer 40 leden aanwezig. Vanwege de vacature van voorzitter nam secretaris Jan Lugtenberg het woord, opende de vergadering en heette iedereen welkom. Er is stilgestaan bij het overlijden van 4 trouwe leden in het afgelopen jaar, waaronder onze voorzitter Joke. De leden die zich afgemeld hadden voor deze vergadering werden gemeld. De aanwezige nieuwe leden werden extra hartelijk verwelkomd.

Enkele punten uit deze vergadering zijn:

  • Goedkeuring notulen van de jaarvergadering van 24 januari 2019.
  • Het jaarverslag over 2019 werd door secretaris Jan Luchtenberg toegelicht. Het verslag was tijdig aan alle genodigden gezonden zodat iedereen de tekst heeft kunnen lezen. Hij stond extra stil bij het jubileumfeest dat de vereniging vierde in september 2019. De vereniging bestond 30 jaar en dat was een feestje waard!
  • Penningmeester Bernard van Dam nam met de aanwezigen het aan iedereen gezonden financieel verslag door.  De vereniging is evenals voorgaande jaren financieel gezond te noemen. Het jaar 2019 kon niet afgesloten worden met een positief (jaar-)saldo. Dit als gevolg van de extra kosten die de vereniging had voor het vieren van het 30-jarig jubileumfeest in september. Het eindsaldo van de vereniging is echter nog steeds zodanig dat er geen problemen van financiële aard zijn, de contributie niet verhoogd hoeft te worden en dat is allemaal erg positief te noemen!  De sponsoractie van RABO-Salland in 2019 heeft hier zeker weer iets aan bijgedragen!  RABO-Salland organiseert in het najaar 2020 weer de jaarlijkse sponsoractie. De penningmeester roept de aanwezigen op ook in 2020 hun Rabo-ledenstem aan onze vereniging te geven! Beide verslagen werden goedgekeurd en vastgesteld.
  • Bernard deelt mede dat binnenkort weer een aantal mensen zullen deelnemen aan de cursus reanimatie en gebruik van de AED. Er kunnen zich nog meer mensen melden.
  • Kascommissielid Harm Pol kon mede namens Fenny Hageman verklaren dat na boekenonderzoek is gebleken dat alles zeer overzichtelijk en in orde is. De penningmeester is décharge verleend. Harm heeft 2 jaren kascommissiewerk gedaan en treedt af; Fenny zal volgend jaar samen met Stanley Dijkhuis de commissie vormen.
  • Het ledenaantal is vrijwel gelijk gebleven (rond 55 personen). Soms stoppen mensen (gezondheid of andere redenen) maar gelukkig melden zich regelmatig ook nieuwe leden. We blijven doorgaan met het wekelijks sporten in drie groepen.
  • Bestuursverkiezing: Alle bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar maar er zijn wel 2 vacatures. Het bestuur stelt voor Tonny Neuleman en Klaas Vonk als aantredende bestuursleden te benoemen. Alle aanwezige leden stemmen hier onder applaus mee in!
  • Sportleider Mark deelt wat zaken mee over de uitvoering van het sporten/bewegen en geeft als gebruikelijk weer wat tips voor de sporters die niet alleen te maken hebben met het bewegen op zich maar ook hoe we als groep op een veilige en verantwoorde manier kunnen blijven sporten.
  • Harm Pol vertelt informatie over Harteraad en roept de mensen op ook persoonlijk lid hiervan te worden. Harteraad behartigt immers ook onze belangen! De vereniging wil graag betrokken zijn en blijven bij activiteiten die door de patiëntenvereniging HARTERAAD worden georganiseerd. Te denken aan themabijeenkomsten, Hart&Vaatcafé’s en natuur- en andere wandelingen. Harteraad in Overijssel is heel blij met de deelname aan activiteiten door leden van de HIB-club Raalte en Harm deelt mee dat er ook in 2020 weer van alles georganiseerd zal worden.
  • De in 2018 geopende nieuwe website (www.hartinbewegingsalland.nl) is van en voor onze vereniging gemaakt. Met regelmaat wordt er nieuwe informatie op geplaatst. Ook kunnen via deze website nieuwsbrieven verzonden worden. Het bestuur roept de leden op regelmatig de website te bekijken.

De bijeenkomst werd vervolgd met (inmiddels traditioneel) bowlen .

De uitslagen van het bowlen:

Dames:        1. Anja van Heijst;  2. Corry Bril  en 3. Hennie Rutgers

Heren:          1. .Tonnie Brouwer;  2. Jacques de Bruijn en  3. Jacob Meutgeert

De poedelprijzen waren voor Bea Bakker en SemOosterink

Het was weer supergezellig!

Op de foto’s klikken om deze te vergroten!

Jaarvergadering en bowlen 2020

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *