Jaarvergadering 2023

                                 

( Uitleg en toevoeging: in onderstaande tekst zijn de (achter-) namen niet vermeld. In de originele verslagen die per mail aan de leden zijn verzonden zijn ook de volledige namen opgenomen.)

Recreatie Sport Vereniging voor (ex)hartpatiënten Salland                                         

Jaarvergadering 2023

Op donderdag 26 januari 2023 is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in een ruimte van Bij Een in Heino. Het is gebruikelijk dat na afloop van de ledenvergadering gebruik wordt gemaakt van de bowlingbanen. Het bestuur had maanden geleden de ruimte+bowlingbanen al gereserveerd. Op 26 januari echter bleek dat de reservering niet was genoteerd! We konden wel vergaderen maar niet bowlen! Dat was jammer maar de aanwezigen hebben in plaats daarvan al pratende en met een hapje en drankje gezellig bij elkaar gezeten. Ook zijn de prijsjes, die bestemd waren voor winnaars van het bowlen, nu verloot. Het was erg gezellig!

Wat punten uit de vergadering:

 1. Er waren 10 leden die zich tijdig hadden afgemeld.
 2. Een extra woord van welkom aan de nieuwe EHBO-er
 3. De laatste 2 jaren geen vergaderingen en geen notulen (corona)
 4. Toelichting op het jaarverslag ( zie hieronder)
 5. Toelichting op het financieel jaarverslag + de cijfers
 6. Verslag kascommissie (décharge) en benoemen leden kascommissie over 2023
 7. Uitleg over WBTR( Wet bestuur en toezicht rechtspersonen), incl. rooster van aftreden bestuursleden .  Alle bestuursleden zijn aftredend en stellen zich, behalve de penningmeester, weer beschikbaar; Hij wil na 13 jaren stoppen. We doen dus alsnog een oproep om zich als kandidaat aan te melden bij het bestuur. 
 8. Enkele opmerkingen van de sportleider: Het jaar 2022  kenmerkt zich doordat we weer konden sporten; de bezetting van groep 2 is nog aan de hoge kant; graag vrijwilligers uit deze groep om eventueel naar groep 1 of 3 te verhuizen; de opkomst is de laatste tijd weer wat beter. Als motto geeft hij nog mee: Denk aan elkaar en houd rekening met elkaar.
 9. Rondvraag: kunnen we weer douchen?  Antwoord: We kunnen inderdaad weer douchen; de penningmeester heeft zojuist info ontvangen van de school; de douches worden regelmatig op legionella gecontroleerd.
 10. Sluiting 

 

Jaarverslag secretaris van de vereniging over 2022

Het jaar 2022 was weer een bijzonder jaar. Het verenigingsjaar 2022 begon met sterke beperkingen vanwege corona. In januari heeft het bestuur aan de leden gevraagd wie van hen weer durfde en wilde beginnen met de sportavonden. Een groot aantal leden reageerde positief en daarom zijn we in februari weer vol goede moed gestart.  Gelukkig konden we besluiten om dan ook pas met de inning van de contributie te starten. En dat met dank aan de school en de leidinggevenden van wie we de betaling van zaalhuur en vergoeding tijdelijk mochten stoppen.

Ledenbestand   Ook dit jaar waren er weer veel veranderingen in ons ledenbestand. Aan het begin van 2022 waren er 45 leden. Door ziekte en om andere redenen hebben we 5 leden uitgeschreven en 7 nieuwe leden welkom geheten. Een wervend artikel in het Weekblad voor Salland heeft geholpen! Aan het einde van 2022 waren er 47 leden.  We hopen van harte dat we ook in 2023 weer een aantal nieuwe leden kunnen begroeten.

Sportavonden en leiding  Het afgelopen jaar zijn er 32 sportavonden in de zaal en een fietstocht gehouden. We hebben in januari geen jaarvergadering met bowlingavond kunnen houden. De sportavonden stonden onder leiding van fysiotherapeut Mark en als vervanger vijf keer Henk. Tot 1 juli was Ineke onze EHBO-er en daarna invalster, totaal vijftien keer. Vanaf september was dat Nick, totaal veertien keer. Rinus is vier keer als vervanger ingevallen. Op 1 juli na de fietstocht hebben we Ineke bedankt voor haar hulp, omdat zij vanwege haar werk niet meer altijd beschikbaar is. Zij is nog wel bereid om zo nodig in te vallen.

Organisatie en afmelden We werken met drie groepen met zoveel mogelijk gelijk niveau. Als je een week vooruit al weet dat je niet komt sporten, dat graag op tijd doorgeven, dan is een andere groepsindeling mogelijk. Als je op het laatste moment verhinderd bent kun je je ook afmelden bij één van de leden van je eigen groep of van het bestuur.

Reanimatie herhalingscursus  Dit voorjaar hebben vijf leden deze cursus van de stichting reanimatieopleiding Raalte weer gevolgd.

Contributie  Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De contributie bedraagt € 120 per jaar,   € 30 per kwartaal, te innen op dag 25 van januari, april, juli en oktober. In 2022 is geen contributie geïnd in de maand januari.

Rabo ClubSupport  In oktober hebben we actie gevoerd bij leden van de Rabobank om te stemmen op onze vereniging. Het resultaat was met een bedrag van € 313 verrassend. We roepen de leden op om ook in 2023 weer actief de leden van de bank te benaderen, want elke stem telt, en het bedrag is voor onze vereniging zeer de moeite waard!

Nog een paar punten

 • de interessante website van onze vereniging kun je vinden op www.hartinbewegingsalland.nl
 • het mobiele telefoonnummer van onze vereniging in de zaal is bekend
 • draag tijdens het sporten geen horloges en sieraden en laat niets van waarde achter in de kleedkamer
 • parkeren kan op het parkeerterrein van het gemeentehuis en niet tussen de gebouwen
 • het bestuur is nog steeds op zoek naar leden die de taken van de penningmeester overnemen

Dank De website is dit jaar weer aangepast en bijgehouden door Harm Pol, met dank voor de goede verzorging.

Namens het bestuur van de vereniging, Jan Luchtenberg, secretaris

=============================================================================

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *