Privacyregels

Recreatie Sport vereniging voor (ex)hartpatiënten Salland (RSV)

Op 25 mei 2018 is de privacywetgeving in werking getreden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het kader van deze wet maken wij een aantal afspraken over het gebruik van persoonsgegevens van de leden van de RSV en over de bescherming van deze gegevens.

 1. Bij aanmelding als lid geeft iedereen persoonlijke gegevens door aan het bestuur. Op dit formulier staan ook medische gegevens en gegevens over het medicijngebruik.
 2. Van ieder lid is in de sportzaal een ledenkaart aanwezig met persoonlijke en medische gegevens. Deze zijn nodig om bij noodgevallen de juiste maatregelen te kunnen nemen.
 3. Een groepsindeling met namen wordt tijdens de sportavonden door de sportleiders gebruikt voor het bijhouden van de aanwezige leden.
 4. De secretaris en de penningmeester hebben een ledenlijst met namen en adressen, aangevuld met geboortedata, jaar van toetreding, telefoonnummers en mailadressen.
 5. De geboortedata worden gebruikt voor aanmelding van enkele leden voor de jaarlijkse reanimatie herhalingscursus. Deze gegevens zijn van belang voor de instructeurs.
 6. De penningmeester beschikt over de bankrekeningnummers van de leden en gebruikt deze voor de inning van de contributie en om eventueel gemaakte kosten te vergoeden.
 7. Bij de controle van de jaarrekening hebben naast de penningmeester ook de leden van de financiële commissie inzage betreffende de ontvangsten via deze bankrekeningen.
 8. De secretaris heeft een lijst met mailadressen en gebruikt deze om mededelingen te doen en om de leden uit te nodigen voor activiteiten en de jaarlijkse ledenvergadering.
 9. De secretaris heeft de mailadressen van de bestuursleden om hen uit te nodigen voor de bestuursvergaderingen en om informatie door te geven.
 10. Bij mailen naar meerdere adressen gaan we die steeds verzenden onder BCC.
 11. De genoemde gegevens zijn uitsluitend verkregen via bekendmaking door de leden zelf bij aanmelding als lid van de vereniging.
 12. De gegevens worden bewaard zolang het betreffende lid dit toestaat en niet meer nadat een persoon als lid van de vereniging is gestopt.
 13. Het is niet de bedoeling en niet toegestaan om persoonsgegevens te gebruiken anders dan in dit overzicht is aangegeven.
 14. Ieder lid is gerechtigd om zijn eigen gegevens in te zien en kan het gebruik van deze gegevens te allen tijde intrekken, er bestaat recht op inzage en verwijdering.
 15. Voor vragen over het gebruik en de bescherming van de persoonsgegevens kan ieder lid zich melden bij het bestuur van de RSV.
 16. Het bestuur vraagt aan de leden om de gemaakte afspraken in te zien en om eventuele opmerkingen en aanvullingen door te geven aan het bestuur.

Opgemaakt te Raalte door het bestuur van de RSV, woensdag 17 oktober 2018